Lenda E Fizika Docs

 • document

  Detyra të zgjedhura nga lënda e Fizikës (www.unik-place ...

  Detyra të zgjedhura nga lënda e Fizikës (www.unik-place.blogspot.com) Author: I Panjohur Description: www.unik-place.blogspot.com (Albanian Version); www.e-allfree.blogspot.com (Enlgish Version) Last modified by: user Created Date: 9/28/2011 5:45:00 PM

 • document

  FIZIKË - Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e ...

  -Lënda dhe metodat e studimit në fizikë. - Lidhmëria e fizikës me shkenca e tjera dhe teknikën. ... Për të gjithë përmbajtjen programore të kësaj nënkategorie mjafton Fizika e kl. II gjimnaz, drejtimi i shkencave të natyrës, me kusht që aparati matematik të zvogëlohet

 • document

  plani mesimor - fizika 6-9

  6 MËSIMET E FIZIKËS 6 ZHVILLIMI I PLANIT MËSIMOR Kapitulli I Lënda dhe vetitë e saj (12 orë) • Mësimi 1: Lënda dhe ndërtimi i saj (1 orë)

 • document

  PYETJET NGA LENDA E BIOLOGJISE KLASA 6 - Shkolla fillore dhe ...

  PYETJET NGA LENDA E BIOLOGJISE KLASA 6. Cka studion biologjia. Prej ciles gjuhe rrjedh fjala biologji. Cka studion botanika dhe cka zoologjia. Si rradhiten bimet sipas menyres se ushqimit. Kush bene pjes ne bimet e gjelbera. Kush bene pjes ne bimet jot e gjelbera.

 • document

  FIZIKA 10 (Libri i mësuesit)

  I. VLERAT E PËRDORIMIT DHE RISITË E TEKSTIT “ FIZIKA 10”, Ky tekst është një mbështetje efikase për mësuesin, në mënyrë që ai të mund të zbatojë ... origjina e saj, lënda e zezë, energjia e errët, antilënda etj. 5 . II.

 • document

  erikbotime.com

  E-mail: [email protected] Plani mësimor. Fizika 8. Lënda e fizikës në klasën e tetë zhvillohet në 35 javë me 2 orë mësimore në javë. ... - Të shpjegojnë mbi bazën e ndërtimit molekular, pse lënda në gjendje të ndryshme ka përqendrim dhe dendësi të ndryshme.

 • document

  Metodika e mësimdhënies së lëndës Dituri Natyre

  Lënda e Dituri natyrës krijon mundësinë e vazhdimësisë së marrjes së njohurive mbi natyrën në disiplina specifike në klasat më të larta si biologji, ... vete si fizika, gjeografia, kima, etj.Në këtë kontekst mund të themi se detyrat e Dituri

 • document

  Fizika Eksperimentale I - Departamenti I Sistemeve …

  FIZIKA EKSPERIMENTALE I KREDITE (ECTS) : 5 Semestri I (Javë 14) Pergatiti Prof. Tatjana MULAJ ... Lënda jepet Provim ME SHKRIM DHE ME GOJE OBJEKTIVAT Kursi i jep studentit nje kulture te domosdoshme mbi bazat e Mekanikes dhe te

 • document

  F I Z I K Ë - ICCG

  Katalogu i provimit hollësisht e përshkruan provimin nga Fizika dhe u kushtohet nxënësve dhe mësimdhënësve. ... →vlerësimi i përgjithshëm i njohurive dhe shkathtësive të fituara nga lënda e fizikës që janë të

 • document

  fshmn.uni-pr.edu

  lënda o fizika e pËrgjithshme ii matematika ii kimia e pËrgjithshme metrologjia z optika mekanika klasike ii informatika ... fizika e plazmËs sistemet shumËelektronike orari i mesimit- semestri veror 2012 17:00-18:30,l (amf) 18:45-19:30,u (amf)

 • document

  34. Fizika 9 - Erik Botime - Shtepi botuese-Studio grafike ...

  E-mail: [email protected] Plani mësimor. Fizika 9 . SHPËRNDARJA E ORËVE SIPAS LINJAVE DHE NËNLINJAVE TË PËRMBAJTJES. Lënda e fizikës në klasën e nëntë zhvillohet në 35 javë me 2 orë mësimore në javë.

 • document

  DORACAK - USAID Primary Education Project - Macedonia

  NGA LËNDA E FIZIKËS DORACAK PËR TRAJNIMIN E ARSIMTARËVE TË FIZIKËS NË ARSIMIN FILLOR ... Karakteristikat dhe tipet e ndryshme mësimore nga fizika 13 1.6. Punëtoria 3 18 TEMA 2 FORMIMI I NOCIONEVE 19 2.1. Punëtoria 4 20 2.2. Formimi i nocioneve 21 2.3. Punëtoria 5 23

 • document

  PROGRAMI MESIMOR I LENDES - DEPARTAMENTI I SISTEMEVE ...

  Lënda jepet Provim ME SHKRIM DHE ME GOJE. Diploma Bachelor ne Inxhinieri Elektrike PERMBAJTJA E PROGRAMIT TE LENDES Termodinamika – Sistemi termodinamik, ... Microsoft Word - PROGRAMI MESIMOR FIZIKA TEKNIKE.doc Author: NiKu Created Date:

 • document

  K A T A L O G U I P Ë R G J I T H S H Ë M I M A T U R Ë S

  Lënda e detyrueshme Lënda zgjedhëse e detyrueshme me të cilën plotësohet standardi i Maturës Arti muzikor Muzika-gjuha ime ... Fizika Kapitujt e zgjedhur nga fizika Psikologjia Individi në shoqëri Sociologjia Sociologjia e kulturës

 • document

  CIKLI I TË MËSUARIT NGA LËNDA E GJEOGRAFISË

  NGA LËNDA E GJEOGRAFIS ... për përmirësimin e programeve arsimore nga matematika, fizika kimia, bio-logjia dhe gjeografia, të cilat do të udhëzojnë kah ajo që nxënësit të përfitoj-në shkathtësi adekuate nga arsimimi të nevojshme për të qenë të suksesshëm.

 • document

  1

  Lënda e fizikës në klasën e tetë ka disa synime, ... Metodologjitë duhet të zhvillojnë aftësitë e nxënësve për të përshkruar mënyrat si fizika ka ndikuar në natyrën e punëve të njerëzve dhe të jetës së tyre, ...

 • document

  Fizika 6 - Botimet e fundit

  Fizika 6 standardi i përmbajtjes sipas linjave Objektivat e prOgramit sipas linjave Në përfundim të klasë së gjashtë nxënësit duhet të jenë në gjendje të: ... Lënda dhe vetitë e saj 1. Të dallojnë tri gjendjet e lëndës, ...

 • document

  fshmn.uni-pr.edu

  e enjte e premte lenda e enjete fizika elementare elektriciteti dhe magnetizmi metodat matematike nË fizikË mekanika klasike i meteorologjia ... fizika e pergjithshme 1 9:30-11:40 (amf) prof. n.dervishi 8:00-10:30,un (l18) 15:30-18:30,ul (l18) 8:30-10:00, l (amf)

 • document

  test fizika klasa 8

  Lënda e fizikës në arsimin e detyruar zhvillohet nga klasa e gjashtë deri në ... Të njohin sesi fizika ka ndikuar në natyrën e punëve të njerëzve dhe të ... LIBËR PËR MËSUESIN FIZIKA 6 - Botime Pegi. ... zgjidhjen e problemeve nga fizika dhe kimia.

 • document

  Fizikë e thelluar - Ministria e Arsimit dhe Sportit

  LËNDA: FIZIKË E THELLUAR Koordinatore: Mirela Gurakuqi Yllka Spahiu Viti shkollor: 2013 -2014 ... Fizika kuantike Modeli planetar i atomit Atomi i hidrogjenit Spektri diskret Modeli kuantik i Borit për atomin e hidrogjenit Nxënës/i,-ja duhet:

 • document

  teste nga lenda e kimis klasa 7 - Bing - Free PDF Links ...

  Test nga lenda e matematikes klasa 7 - Najdi test - testi ... ... gama; Fizika e kl.6; atomet; madhesia fizike; Test nga Biologjia - PurposeGames.com www.purposegames.com/game/test-nga-biologjia-quiz... online game, Test nga Biologjia quiz, Test nga Biologjia trivia, Science quiz, play the

 • document

  libri i mesuesit fizika 11 baza - Media Print

  E S E mësuesi Fizika 11 FIZIKA 11 Libër Aida Rëmbeci mësuesi Libër Aida Rëmbeci ISBN: 978-9928-08-069-1 ... Lënda dhe magnetizmi. Llojet e lëndëve magnetike .....34 Kapitulli: Induksioni elektromagnetik ...

 • document

  ushtrime fizika klasa 8

  PROGRAMI MËSIMOR LËNDA:FIZIKË (klasa e shtatë) http://izha.edu.al/programet/klasa7/0.6%20%20Fizika%207%20(RE).pdf ... V. Fizika e trupit të ngurtë 13 13,8% Tërësisht 95 100% * 4 orë planifikohen për ushtrime laboratori. 200

 • document

  PARATHENIE - Mentor Kusho | Fizika në shqip

  PARATHENIE Teksti mesimor FIZIKA perben ne vetvete nje kurs te fzikes prgjithshme. Permbajtja e tij perfshin pothuajse gjithe kapitujt e fizikes, te shtjelluara ne nivelin e shkalles se larte.

 • document

  Edicioni i 3të nga Prof. Dr. Dietrich Ohse

  lënda mund të përcillet individualisht duke kryer ushtrimet dhe pyetjet e testeve. Gjithashtu, në fund të përmbledhjes janë dhënë zgjidhjet e detalizuara për të ju mundësuar të kontrolloni progresin tuaj. Qëllimet e ...

 • document

  PROGRAMI I STUDIMIT MATEMATIKË-FIZIKË (BACHELOR)

  Lënda e integruar Moduli Semestri Kredite Orë mësimore VITI I PARË 1. Analiza ... Ndërtimi i lëndës Fizika e bërthamës dhe e grimcave 3 38 Fizikë atomike dhe molekulare 3 37 7. Lëndë me zgjedhje Gjuhë e huaj 2 - Logjikë formale

 • document

  SHKOLLA E LARTË UNIVERSITARE JO PUBLIKE FAKULTETI I ...

  Fizika e aplikuar,matjet elektrike dhe elektronike Dr.procAltin Maho Dr.proc.Alketa Meta 304 B 12/03/2014 Ora 10.30 ... I-rë 2013-2014 LENDA V : PATOLOGJI E PERGJITHSHME , ANATOMI HUMANE 2,FIZIOLOGJI 2 & INFERMIERISTIKE E PERGJITHSHME Patologji e pergjithshme

 • document

  kristal.edu.al

  Fizika e aplikuar,matjet elektrike dhe elektronike.Alketa Meta. Mira Veizi . 304 B. 20/.08/.2014. Ora 10.30. ... LENDA V : PATOLOGJI E PERGJITHSHME , ANATOMI HUMANE 2,FIZIOLOGJI 2 & INFERMIERISTIKE E PERGJITHSHME. Anatomi humane 2.Alketa Meta. Mira Veizi .

 • document

  PROGRAM STUDIMI për DIPLOMË TË NIVELIT TË PARE INXHINIERI ...

  1.4 FIZIKA E PËRGJITHSHME Kodi i lendes Semestri Ngarkesa në orë javore Kredite Leksione Ushtrime/Seminare Laboratorë, Projekte, Detyra ... Lënda është e përqendruar mbi teknologjitë që përdoren sot për prodhimin e avullit dhe të energjisë elektrike, etj.

 • document

  Shkolla Private e Arsimit të Lartë - Universiteti ...

  Shkolla Private e Arsimit të Lartë “Universiteti Metropolitan Tirana” Fakulteti i Inxhinierisë Bachelor në Inxhinieri Kompjuterike/Inxhinieri Ndërtimi Programi i lëndës “Fizikë I” Viti Akademik 2012-2013 Lënda ...

 • document

  Plani i studimeve – kurikula në ARKITEKTURË

  Lënda Orë ECTS Obligative Mësimëdhënësi ... Gjeometri deskriptive 2+2 3 O Prof.ass.dr. Flamur DOLI 4. Vizatim i lirë dhe estetika e hapësirës (0+3)+ (1+0) 3 O ... Fizika e ndërtimit 2+2 3 Z IDA ...

 • document

  mediaprint.al

  FIZIKA 11 BËRTHAM Ë ( GJITHSEJ 72 ORË ... Libri Klasa 35 3.5 Lënda dhe magnetizmi. Llojet e lëndëve magnetike. Përshkruajë sjelljen e lëndëve të ndryshme në prani të fushës magnetike (para, dia, ferro) 36 3.5 PËRSËRITJE përdorin në problema ligjin e Ohmit, ligjin e ...

 • document

  Viti i I rë Syllabusi

  1 Semestri i I. Nr. Lënda ECTSOrët Lloji 1. Matematika 1 7 (3+2+0) O 2. Fizika 1 6 (3+1+1) O 3. Materialet elektroteknike 5 (2+1+1) O 4. Gjuhë programuese 6 2+0+2) O