So Noi Vu Tinh An Giang Docs

 • document

  www.haugiang.gov.vn

  UBND TINH HAU GIANG SO NOI VU SÓ:a5/SNV-QLÐT CONG HOI CHÚ NGHÏA VIET NAM ÐQc lûp - Tv do - H'4nh phúc Vi Thanh, ngày tháng 03 nãm 2011

 • document

  UY BAN NHAN DAN CONG HO A XA H0I CHU NGHIA VIET NAM TINH AN ...

  xuat ca sa du lieu tra cuu tinh trang ho so mot cua tren dia ban tinh An Giang. 2. Quy che nay dugc ap dung doi vai cac sa, ban, nganh va Uy ban nhan ... - So Noi vu: - So Ke hoach va Dau tu: - So Tai chinh: • • - So Nong nghiep va Phat tri6n Nong thon:

 • document

  TINH AN GIANG Doc - Trang đầu - Cơ sở dữ liệu ...

  TINH AN GIANG Doc lap - Tier do - Hanh phuc So: 4210 /UBND-TD ... - Hoan thanh tot nhiem vu; - Noi bo doan ket, thuc hien tot quy the dan chu a ca so, to chuc tot cac ... thuang co trach nhiem giao n6p hien vat ve Ban thi dua Khen thuang tinh, so tien thu hoi nap vao ngan sach nha nuac.

 • document

  UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM TINH KIEN ...

  TINH KIEN GIANG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Boc lap - TIT do ... tinh than cho nhan dan va xay dung doi song van hoa d co so, trong do noi bat la mo hinh ''Dua chinh sach dan so, ... - Tang cuong kha nang cung cap dich vu dan so cua doi ngh cong tac vien, y

 • document

  sonoivu.tiengiang.gov.vn

  UBND TIÊN GIANG SO NOI VU sóotro TB-SNV CONG xà HQI CHU NGHÏA NAM Ðêc lâp - TV' do - Hanh phúc ... ngày /// tháng 9 nãm 2013 THONG BÁo Ve viêc thay dôi nhu cau tuyen cuing công cliú'C nñm 2013 tinh Tien Giang Theo Công vän sô 510/STP-TC&BTTP ngày 10 tháng 9 näm 2013 cua

 • document

  Sd Y TE TINH KIEN GIANG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM ...

  Sd Y TE TINH KIEN GIANG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM CHI cue DAN SO ... Tao khong khi thi dua soi noi, c6 vu, dong vien tinh than lam viec ciia dpi ngCi ... Giai thieu va dua vao hoat dong website Chi cue Dan so - KHHGD tinh Kien Giang. 2.4. San xuSt 02 pa no anh tuyen truyin giai thieu ...

 • document

  Thu Tinh Cho Giang Chau - gio-o.com

  gác bð, vô trú cho thð co', nhu.ng trú an cho huyèn tình. Nói vây không có nghîa Fa mãi hoài chúng ta song vó'i nhó' nhung vång väc. ... nhieu SO'i tóc em, it nhieu nu cuò'i em, ft nhieu môi em, ... Thu Tinh Cho Giang Chau Author: Thi Vu Subject: Giai Pham ...

 • document

  thmyloia.tiengiang.edu.vn

  UBND TiNH TIÊN GIANG SO NOI VU /SNV-CBCCVC V/v thäng hang chúc danh nghê nghiêp dôi vói viên chúc Kính gùi: CONG xà HOI CHU NGHÏA VIET NAM

 • document

  ung So' truong tinh H~u Giang GIAM sa - Cổng thông tin ...

  Uy ban nhan dan tinh H?u Giang guy dinh chirc nang, nhiern vu, quyen han va co c~u t6 chirc bQ may So' Tai nguyen va Moi tnrong tinh Hau Giang; Quyet ... Noi nlt {ill : - Nlur Di~u3; - CA tinh (PA81) d~ bao cao; _Trang thong tin di~n nr Sa; - Liru VT..

 • document

  sonoivu.tiengiang.gov.vn

  UBND GIANG SO NOI VU SÓ: /SNV-CBCCVC V/v giåi quyêt chê dô thôi viêc dôi vói viên chúc khi ... Trên dây là Idên cùa BQ NQi vu dê I-Jy ban nhân clân tinh Tiên Giang duçyc biêt và thk1'C - Sð NQ)i tinh Tiên Giang; Bê truðng (dé b/c);

 • document

  UBND TỈNH BẮC GIANG

  Bắc Giang, ngày 30 tháng 5 năm 2013 HƯỚNG DẪN. ... nâng cao hơn so với những năm trước, đề nghị nêu rõ họ tên, địa chỉ và báo cáo tóm tắt những nội dung nổi bật của các tập thể, ...

 • document

  THG- Bao cao tinh hinh quan tri cong ty.pdf

  Phu luc so III BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY ... Giang Vg Vu Phucmg Thao 312046913 25/05/2005 Tien Giang 1/5A Thai Sanh Hanh, ... Stt Ngiroi thyc hien giao djch Quan hf vol co dong noi bO So CO phiei dau 1 so* hfru So CO phieu so" hCru cuoi ky Ly do tang, ...

 • document

  TiNH HA GIANG

  nhan dan, Uy ban nhan dan tinh, six nghiep gido dvc va ciao tao tinh Ha Giang da dat &roc nhieu thanh tich clang khich mang luai truorig, lop ngay cang ducyc mo r6ng; d6i ngil can b6, ... khan cho cac co so gido due. 2. Noi dung dieu &Ong, luan chuyen can bO, giao vien a) ...

 • document

  sonongnghiepkiengiang.gov.vn

  TiNH ÚY KIÊN GIANG -CTr/TU ÐÅNG cQNG sÅN VIVr NAM Rqch ... Ban Thuðng vu Tinh úy tap trung chi dqo mot só công tác trpng tâm nhu sau: 1- Tâp trung chi trién khai, quán triêt cu thé hoá và tð chúc ... quå thuc hiên cho Ban Thuðng vu Tinh Noi nhân: - VPTW Ðång (HN, Vu ...

 • document

  P U ,,~., L D~ - Home - Cục kiểm soát thủ tục hành ...

  + So' Noi vu + So' Giao thong - V?n tai. + Ban quan Iy Khu kinh tS cira khau Ha Tien, + Thanh tra tinh. ... cong tac chuyen trach thuc hien D~ an 30 cua Chu tich Uy ban nhan dan tinh Kien Giang.!. Noi . nh~n: TL. CHU TICH - CT va cac PCT.UBND tinh; Q. CHA.NH VAN PHONG - T6 e6ng tac ella TTgCP ...

 • document

  UBND TỈNH HÀ GIANG

  ... UBND tỉnh Hà Giang về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức tỉnh Hà Giang giai đoạn 2011-2015; Ngành, đơn vị xây dựng kế hoạch Đào tạo, ...

 • document

  Thông báo xét tuyển viên chức năm 2014

  Ðù súc khòe dê thvc hiên công viêc h04c nhiêm vu; ... tính dên ngày nop hô so du tuyên; ... Phóng van và thuc hành giång d?y: Thí Sinh có hô so dat yêu câu së tiêp tuc tham gia phân phðng vân và thi

 • document

  SO KE HOACH VA DAU TU. CONG HOA XA- HOI CHU NGHIA VItT NAM ...

  ... Vi'Ot Nam Tang so 173.235 1.732.350.000 0,02 2 VU DIYC HUOC 363 Thach Thing, Quin ThOt Mit, Thach ph6 Can Co phan ... Tinh Kien Giang, Viet Nam MA so chi nhanh: 1800278630-021 4. ... NOI - CHI NHANH AN GIANG SO 6-8 Nguyin Hui A, Phuong My Long, Thanh phO Long

 • document

  sonongnghiepkiengiang.gov.vn

  Các thành viên có trách nhiêm thuc hiên tot nhiêm vu duçyc phân công nói trên và thvrc hiên tót Quy che làm viêc Clia Bê phan Giúp viêc (Ban Thiûng

 • document

  I/ TINH HINH CHUNG - SỞ TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  ... (SO NOi vu Ha N0i) to chdc CuOc thi viet "Net dep Thu dO", thu ... hien tot chuang trinh giang day va hoc tap tam guang ... 2013 va nhiing nam tiep theo. Tham mutt, v6i Thanh fly ban hanh hu6ng dan mot so viec can lam ngay (co tinh cap thiet) dOi vOi cac dia phuang, ban, nganh nhdm dua ...

 • document

  DANG BO TiNH BAc GIANG uv ndm 2013 - --- Cổng thông tin ...

  DANG BO TiNH BAc GIANG HUYlJ:N uvYEN THE * DANG CONG sAN VIET NAM Yen Thi, ngay 04 thdng 7 ndm 2013 ... ngay 1016/2013 cua Ban Thuong vu Tinh uy B~c Giang vBviec lanh dao dai hQi Mat tran T6 quoc cac c~p nhiem 10' 2014 ... moi noi dung, phuong thirc hoat dQngcua M~ttr~ T6 quoc Vi~tNam va cac doan

 • document

  UBND TINH TIEN GIANG xA so I~p-Ty' vAxA BAo xA HQI bJ~ tu«

  UBND TINH TIEN GIANG soLAO DONG -THlfONG BINH vAxAHQI -BAoHIEM xAHQI S6: bJ~ ISLDTBXH-BHXH v Iv ... trung the BHYT trong thai gian toi tren dia ban tinh, noi dung nhtr sau: 1. Ra soat giam th~ trimg 2010, 2013, ... hru dfr lieu phuc vu cong tac kiSm tra sau nay. .

 • document

  VI ^n ;^^ , - PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ...

  d6ng "Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh" vao giang day m6t so mon hoc chinh khoa va cac host Bong ngoai khoa o cac cap ... BGDDT-BNV ngay 14/7/2008 cua Bo Giao duc va Dao tao va Bo Noi vu quy dinh ve chuc nang, nhiem ... UBND tinh yeu cau Soy Giao duc va Dao tao, UBND cac huyen ...

 • document

  sotaichinh.angiang.gov.vn

  An Giang, ngày - Giám dôc Sð, Thù truðng co quan ... phú vê chê dê Phu câp công và thuc hiên chi d40 cùa I-IJy ban nhân dân tinh Công vän sô 2540/UBND-TH ngày 19/8/2011 cùa Ùy ban nhân dân tinh vê ... Sð Nôi vu và Sð Tài chính thông nhât huóng dân các ...

 • document

  THANH 0Y HA GIANG DANG CO. NGSANVIET. NAM

  tinh Ha Giang nam 2014. ... QD/TU va Quy dinh 653QD/TU, ngay 06/03/2013 cua Ban Thuong vu Tinh uy"vJ trach nhiem neu guong cua can bo, acing vien, nh6t la can bo ldnh dao chu ch6t ... so k~t, tang k~t vi~c hoc t~p va lam theo t~m guong dao dire H6 Chi Minh 5.1.

 • document

  wdh.namgiang.edu.vn

  Phòng Nêi vu huyên Nam Giang kính mði: 1, Thành ... Nôi vu Lao dôn TB&XH Dân tôc VH-TT Nôn n ... Trun tâm Khai thác u N Trun VH-TT Trun tâm dân sô Cên dât Các cc quan, don vi tinh, TW dóng trên dia bàn huyên huyên Mði cán bê làm công tác vän thu- luu trü Côn an ...

 • document

  wdh.namgiang.edu.vn

  Thuc hiên công vän sc3 617/SNV-TCBC ngày 26 tháng 6 näm 2013 cua So Nôi vu vê viêc xây clung án v) tri' viêc làm các co quan don vi trên dia bàn tinh. ... Thông ngày 18/12/2012 cua Nôi vu, Nghi 41/2012/NÐ-CP lê MN, TIA, THCS, ...

 • document

  New Doc 10 - Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai

  Vê viêc tuyên chqn nguòi vào hçp dong làm viêc tai Só' Nôi vu ... tê, Sð Nôi tinh Gia Lai cân tuyên chon úng viên có näng lyc và kinh ... các sð, ban ngành tinh và UBNI) câp huyên, câp xã trên dia bàn tinh; - Xây dyng bài giang chuyên dê và tham gia tap huân ...

 • document

  Download - Trang chủ :: TECHCOMBANK

  gd dieu hanh-cty ha noi maring,so 12 tran vu, quan thanh,ba dinh,ha 11869763 nguyen van phac ... le van tinh iahrung-iagrai-gia lai iahrung-iagrai-gia lai 230579106 ... to 22 duc giang -long bien- ha noi 12210792 vu hong anh a31no12 khu dtm dinh cong 13175139

 • document

  thptthanhdong.tmckg.com

  Sð Nôi vu vê viêc xét chuyên loai Vlên chúc ... Hôi dông thông báo dên các so, ban, ngành câp tinh và IJy ban nhân dân các huyen, thi xã, ... ban nhân dcin tinh Kiên Giang); - Sð Nêi vu (9b); - Các sð, ban, ngành tinh;

 • document

  so TEHA CONG HoA DK TINH /jto Ha Giang, ngay

  do tinh Ha Giang (Thuong true Ban chi dao hien mau tinh ... Benh vien Da khoa tinh phoi hop voi Benh vien Da khoa huyen B~c Me xay dung k~hoach phuc vu hi~n mau tinh nguyen nhtrng noi dung sau: 1. D!a di~m t8 clnrc HMTN: - 7h30' ngay 22 ... - Phong NVY So' Y t~; - Benh vien DK Bite Me; - Dang ...

 • document

  UBND TiNH HA GIANG C<)NG HOA H<)I CHU NGHiA VItT NAM Dt}c T1J ...

  dan tinh Ha Giang Quy dinh m<)t sfJ chinh sach thu hut nhan lvc va hel trg dao t?o ... r phong 1970 Tay 2010 16118 3/9 3,0 DDCD dv phong 2012 tinh Hoang Xuan Hung, Trkhoa Noi BSCK I Y hQe UBND Trung ... lctlJ phong tinh 2012 Vu H6ng Phuc, Truong 1973 Kinh 2010 BSCK I Y hQc UBND

 • document

  www.hagiang.edu.vn

  TiNH HA GIANG sóWv /QÐ-UBND CONG HOÅ xà HQI CHU NGHÎA NAM ÐQc lâp ... Phó Chú tich Thuðng tryc HQi dông Thi dua khen thuðng tinh do Giám dôc Sð Nôi vu dåmohiêm, ... Iuu trü hô so khen thuðng câp tinh và câp Nhà nuóc theo quy dinh vê

 • document

  uel.edu.vn

  V/v Ðê xuât nhiêm vu KI-I&CN tinh An Giang näm 2012-2013 ... Kính gùi: Các don vi thành vièn và trurc thuôc ÐI IQG-HCM Thuc hiên thông báo sô 305/TB-SKHCN ngày 20 tháng 7 näm 2011 cùa Sð ... nôi bô: 1363. AN GIANG HQC vÅ côNG / TB-SIŒCN CONG HÒA xÄ HOI CHÙ Ðôc ...

 • document

  www.tinhuybacgiang.org.vn

  vu và quan hê công tác cùa thuðng truc tinh ùy, thành úy; Quy dinh só 231- ... 1- cÁc NOI DUNG BAN THUÖNG TiNH UY THAO LU8N, QUYÉT ÐINH H04c CHO Ý KIÉN ... Thuðng vu Tinh uý, ...

 • document

  UY BAN NHA.' N DAN LONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIVI' NAM THANH ...

  Su quan tam lanh chi dao tivc tiep cua Thanh u9, su phOi hop dm SO GD&DT tinh Ha Giang, sir tham,mtru cac phong, ban, ... UBND Thanh phO dal chi dao ph6ng Giao duc&Dao tao, phOng NOi vu, UBND cac xa, phuemg trien khai tai tat ca cac don vi truang hoc de can 130, ...

 • document

  www-wds.worldbank.org

  ... Ph6 bi6n th6ng tin vd dqr an, myc tiEu cu'a cOng tac diMu tra phuc vu Iap bao cio Kg'hoach Tai dinh cdi (RP), DOinh gig ... UBND TINH KItN GIANG CONG HOA XA HOI CHTI NGHIA VIET NAM S6 TAM NGUYtN ... GIAM D6C SO TAI NGUYtN vA MOl TRIfONG TINH KIEN GIANG XAC NHAN Dieu 1: Ban ...

 • document

  Lich su phong trao cong nhan va cong doan tinh Bac Ninh (1929 ...

  ... (Xuat ban lan hai, co bo sung) / Nguyen Viet, Vu Minh Giang, Nguyen Manh Hung, Nxb Quan doi nhan dan, Ha Noi, 2012 Quan ... Le Thi Anh Van, Nxb Quan doi nhan dan, Ha Noi, 2012 So tay tra cuu, xu ly cac tinh huong ve dau thau, mua sam tai san nha nuoc theo tieu chuan, dinh muc va che do ...

 • document

  2014-02-26 (3) - Sở Tư Pháp tỉnh An Giang

  Xét dê nghi cùa Giám dôc Nôi vu tai Tð trình sô 99/TTr- SNV ngày 17 tháng 02 näm 2014, QUYÉT ÐINH: Ðieu 1. Ban hành kèm theo Quyêt dinh này Quy dinh vè chúc näng, ... dêng cùa SO Tu pháp tinh An Giang và Quyêt dinh só 01/2012/QÐ-UBND

 • document

  hagiang.gov.vn

  TÍNH 11Å GIANG /QÐ-UBND CONG HOÅ xà HOI NGHÎA NAM DOC lap - Tu. do ... Xét dê nghi cùa Giám dôc St} NOi vu, QUYÚT DJNH: Ðiêu 1. ... Chánh Vän phòng IJý ban nhâtl clân tinh, Giám dôc SO Nôi 'Al,